Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR VI/94/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani I     K         na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR VI/93/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D       Sz        na bezczynność i działanie Prezydenta Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR VI/92/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z         W      na bezczynność i działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR VI/91/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/1101/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

5 UCHWAŁA NR VI/90/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
6 UCHWAŁA NR VI/89/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r.
7 UCHWAŁA NR VI/88/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2011-2013
8

UCHWAŁA NR VI/87/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/693/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego w rejonie ul. Beskidzkiej oraz Uchwały Nr 0150/841/2002 z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/693/2001z dnia 30 sierpnia 2001 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego w rejonie ul. Beskidzkiej

9

UCHWAŁA NR VI/86/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy

10

UCHWAŁA NR VI/85/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XXI/454/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

11 UCHWAŁA NR VI/84/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Tychach
12 UCHWAŁA NR VI/83/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej w pasie drogi ul. Gilów w Tychach
13 UCHWAŁA NR VI/82/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
14

UCHWAŁA NR VI/81/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

15 UCHWAŁA NR VI/80/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 36 w Tychach
16 UCHWAŁA NR VI/79/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 11 w Tychach
17 UCHWAŁA Nr VI/78/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
18 UCHWAŁA Nr VI/77/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.
19

UCHWAŁA Nr VI/76/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1077/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

20

UCHWAŁA NR VI/75/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/14/10 Rady Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy

Powrót