Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1 UCHWAŁA NR V/74/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2 UCHWAŁA NR V/73/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Tychy porozumienia z Miastem Racibórz oraz porozumienia z Miastem Rybnik, w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Raciborza oraz Miasta Rybnika
3 UCHWAŁA NR V/72/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Miasta Tychy z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenów tych gmin
4 UCHWAŁA NR V/71/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokali na okres powyżej 5 lat
5 UCHWAŁA NR V/70/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
6

UCHWAŁA NR V/69/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Miejskiego w Tychach.

7 UCHWAŁA NR V/68/ 11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
8

UCHWAŁA NR V/67/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

9 UCHWAŁA NR V/66/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
10 UCHWAŁA NR V/65/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
11 UCHWAŁA NR V/64/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tychach przy ul. Filaretów 5 oraz ww. ośrodka.
12 UCHWAŁA NR V/63/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach przy al. Bielskiej 100
13 UCHWAŁA NR V/62/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
14 UCHWAŁA NR V/61/11 RADY MIASTA TYCHY zdnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
15 UCHWAŁA NR V/60/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwą TYSKI SPORT Spółka Akcyjna
16

UCHWAŁA NR V/59/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. o zmianie Uchwały NR IV/27/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.

17

UCHWAŁA NR V/58/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XIX/406/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie instrukcji finansowo-księgowej dla organów jednostek pomocniczych miasta Tychy

18 UCHWAŁA NR V/57/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych
19 UCHWAŁA NR V/56/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
20 UCHWAŁA NR V/55/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2011 roku
Powrót