Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XIII/275/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Państwa G        i R      J           wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr X/171/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XIII/274/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Opel Corsa o numerze rejestracyjnym SWD 46TR na własność miasta Tychy.

3

Uchwała Nr XIII/273/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r.

4

UCHWAŁA NR XIII/272/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XIII/271/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

6

UCHWAŁA NR XIII/270/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego w Tychach.

7

UCHWAŁA NR XIII/269/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej .

8

UCHWAŁA NR  XIII/268/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

9

UCHWAŁA NR XIII/267/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu na okres kolejnych 5 lat.

10

UCHWAŁA NR XIII/266/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/46/11 Rady Miasta  Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy.

11

UCHWAŁA NR XIII/265/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

12

Uchwała NR XIII/264/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

13

UCHWAŁA NR XIII/263/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

14

UCHWAŁA NR XIII/262/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia porozumienia z partnerami w projekcie pt.: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

15

UCHWAŁA NR XIII/261/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

16

UCHWAŁA NR XIII/260/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 9 w Tychach.

17

UCHWAŁA NR XIII/259/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

18

UCHWAŁA NR XIII/258/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

19

UCHWAŁA NR XIII/257/11 w sprawie zmiany uchwały NR 0150/XLII/972/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tychach zmienionej uchwałą NR 0150/XLVII/1058/10 z dnia 30 września 2010 r.

20

UCHWAŁA NR XIII/256/11 w sprawie zmiany uchwały NR 0150/XXIX/561/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59.

21

UCHWAŁA NR XIII/255/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

22

UCHWAŁA NR XIII/254/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

23

UCHWAŁA NR XIII/253/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

24

UCHWAŁA NR XIII/252/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

25

UCHWAŁA NR XIII/251/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.

26

UCHWAŁA NR XIII/250/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.

27

UCHWAŁA NR XIII/249/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada  2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z sytuacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.

 

Powrót