Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XII/248/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XII/247/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A       K             na działalność Komisji Rewizyjnej.

3

UCHWAŁA NR XII/246/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokali na okres powyżej 5 lat.

4

UCHWAŁA NR XII/245/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

5

UCHWAŁA NR XII/244/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata.

6

UCHWAŁA NR  XII/243/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

7

UCHWAŁA NR XII/242/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Biskupa Burschego  .

8

UCHWAŁA NR XII/241/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej i ul. Myśliwskiej

9

UCHWAŁA NR XII/240/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej bocznej od ul. Czarnej i Marzanny

10

UCHWAŁA NR XII/239/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej bocznej od ul. Palmowej.

11

UCHWAŁA NR XII/238/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

12

UCHWAŁA NR XII/237/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach.

13

UCHWAŁA NR XII/236/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy.

14

UCHWAŁA NR XII/235/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.

15

UCHWAŁA NR XII/234/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminą Mikołów o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16

UCHWAŁA NR XII/233/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

17

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

18

UCHWAŁA NR XII/231/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy.

19

UCHWAŁA Nr XII/230/11 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044.

20

UCHWAŁA NR XII/229/11 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 27 października 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

21

UCHWAŁA NR XII/228/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

22

UCHWAŁA NR XII/227/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia w imieniu Miasta Tychy wniosków o dotację oraz o pożyczkę dla projektu dofinansowanego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

23

UCHWAŁA NR XII/226/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/139/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie realizacji projektu pt. „Tychy w sieci możliwości” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

24

UCHWAŁA NR XII/225/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach.

25

UCHWAŁA NR XII/224/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika sądu powszechnego na kadencję 2012-2015, niespełniającego wymagań formalnych.

Powrót