Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR IV/54/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa I    i R      P     

2

UCHWAŁA NR IV/53/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E   K             na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy, rozpatrywanej przez Radę Miasta Tychy V kadencji na sesjach w dniu 30 września 2010 r. i 28 października 2010 r.

3

UCHWAŁA NR IV/52/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pana R     J            na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR IV/51/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pana S          G     na działalność Prezydenta Miasta Tychy

5 UCHWAŁA NR IV/50/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
6

UCHWAŁA NR IV/49/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, przyjętego Uchwałą Nr 0150/XLVII/1056/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010 r.

7

UCHWAŁA NR IV/48/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 marca 2011 do dnia 29 lutego 2012 roku.

8

UCHWAŁA NR IV/47/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

9

UCHWAŁA NR IV/46/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

10 UCHWAŁA NR IV/45/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
11

UCHWAŁA NR IV/44/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/1042/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

12 UCHWAŁA NR IV/43/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
13 UCHWAŁA NR IV/42/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
14 UCHWAŁA NR IV/41/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
15 UCHWAŁA NR IV/40/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
16 UCHWAŁA NR IV/39/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaakceptowania wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
17 UCHWAŁA NR IV/38/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. z siedzibą w Poznaniu na Uchwałę Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
18 UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę COSINUS sp. z o.o. na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
19 UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach.
20

UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym

21 UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22

UCHWAŁA Nr IV/33/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

23

UCHWAŁA Nr IV/32/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1075/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

24 UCHWAŁA NR IV/31/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania miasta Tychy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
25 UCHWAŁA NR IV/30/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wsparcia kandydatury miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
26

UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).

27 UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
28 UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.
29

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy.

30

UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miasta Tychy.

31

UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 Rady Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

32

UCHWAŁA NR IV/ 23 /11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok

33 UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044.
Powrót