Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/936/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie dokonania sprawdzenia umowy inwestycyjnej zawartej przez Zarząd Miasta z Południowym Koncernem Energetycznym S.A.

2

Uchwała Nr 0150/935/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A          G                  w sprawie niewłaściwej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3

Uchwała Nr 0150/934/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Tychy w oparciu o program Lokalnej Agendy 21.

4

Uchwała Nr 0150/933/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zarządu Targowisk wprowadzonym uchwałą Nr 0150/777/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 roku.

5

Uchwała Nr 0150/932/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie regulaminu korzystania z Jeziora Paprocańskiego.

6

Uchwała Nr 0150/931/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej obiektami strzelnicy sportowej położonej w Tychach w Parku Północnym.

7

Uchwała Nr 0150/930/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 557/98 z dnia 14.01.1998 r. z w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (z późn. zm.).

8

Uchwała Nr 0150/929/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego w rejonie ulic: Targiela i Strzeleckiej w Cielmicach.

9

Uchwała Nr 0150/928/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie powołania dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach.

10

Uchwała Nr 0150/927/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie rozpoczęcia procesu usamodzielniania szkół podstawowych, gimnazjów oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach w zakresie prowadzenia gospodarki finansowo - księgowej.

11

Uchwała Nr 0150/926/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/801/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. dotyczącej przekształcenia szkoły ponadpodstawowej II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Tychach ul. Norwida 40 w szkołę ponadgimnazjalną II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Tychach oraz nadania statutu.

12

Uchwała Nr 0150/925/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach.

13

Uchwała Nr 0150/924/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 89/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach.

14

Uchwała Nr 0150/923/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 22 im Rafała Pomorskiego w Tychach.

15

Uchwała Nr 0150/922/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

16

Uchwała Nr 0150/921/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

17

Uchwała Nr 0150/920/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/831/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury technicznej sieci wewnątrzosiedlowych i poza osiedlowych dla projektowanego osiedla „Balbina” w rejonie ulic Barona, Begonii, Budowlanych, Burschego i Hlonda w Tychach.

18

Uchwała Nr 0150/919/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.(oraz zmianami: uchwała Nr 0150/867/2002 Rady Miasta z dnia 23 maja 2002 r. i uchwała Nr 0150/901/2002 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2002 r.) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy.

19

Uchwała Nr 0150/918/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach.

20

Uchwała Nr 0150/917/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

21

Uchwała Nr 0150/916/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

22

Uchwała Nr 0150/915/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra Rosiaka.

Powrót