Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/914/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana A          J            reprezentującego Agencję Promocji S.C. Centrum Wizualizacji Miasta w Tychach na działalność Zarządu Miasta Tychy.

2

Uchwała Nr 0150/913/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S                  C              w sprawie niewłaściwej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

3

Uchwała Nr 0150/912/2002 RAdy Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazw wybranym rondom (Paprocańskie, Skałka, Olimpijskie, Strefowe, Sublańskie).

4

Uchwała Nr 0150/911/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ulicy Edukacji w Tychach.

5

Uchwała Nr 0150/910/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6

Uchwała Nr 0150/909/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych z terenu Miasta Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

7

Uchwała Nr 0150/908/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudniony w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

8

Uchwała Nr 0150/907/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

9

Uchwała Nr 0150/906/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 523/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r.

10

Uchwała Nr 0150/905/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie: wyrażenia opinii nt. przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Gasińskiego w Tychach.

11

Uchwała Nr 0150/904/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt z siedzibą w Tychach.

12

Uchwała Nr 0150/903/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/742/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok, zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych.

13

Uchwała Nr 0150/902/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 rok.

14

Uchwała Nr 0150/901/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/867/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy.”

15

Uchwała Nr 0150/900/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/830/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Działania energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tychach – Wilkowyjach.

16

Uchwała Nr 0150/899/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych zadania publicznego pod nazwą:L „Organizacja III Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych” realizowanego przez powiat Bieruńsko- Lędziński.

17

Uchwała Nr 0150/898/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie dalszego funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

18

Uchwała Nr 0150/897/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej pomiędzy miastem Huddinge w Szwecji a miastem Tychy zawartej w dniu 22.06.2002 r.

19

Uchwała Nr 0150/896/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie skargi Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach – o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. Nr 0150/848/2002 w sprawie uznania terenu na zachodnim krańcu Jeziora Paprocańskiego zajętego przez zbiorowiska wodne i szuwarowe za użytek ekologiczny.

20

Uchwała Nr 0150/895/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie skargi Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach – o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. Nr 0150/844/2002 w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.

21

Uchwała Nr 0150/894/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyboru na stanowisko nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy.

22

Uchwała Nr 0150/893/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

23

Uchwała Nr 0150/892/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprezydenta przez Pana Jerzego Borowca, w związku z powołaniem na stanowisko Wicewojewody.

24

Uchwała Nr 0150/891/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jerzego Borowca.

Powrót