Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/890/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Likwidatorów Spółdzielni mieszkaniowej Domków Jednorodzinnych „POZIOMKA” w Tychach Pani B        Sz            - F            i Pana W                    S      .

2

Uchwała Nr 0150/889/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. sprawie rozpatrzenia skargi Pana J                K                 w sprawie niewłaściwej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3

Uchwała Nr 0150/888/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego wraz z wnioskami Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych zgodności z prawem postępowania przetargowego na „Wykonanie usługi w systemie finansowania przez stronę trzecią, zapewniającej obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w obiektach użyteczności publicznej miasta Tychy.”

4

Uchwała Nr 0150/887/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli nieodpłatnego udostępnienia terenu w „Parku Miejskim” na ustawienie namiotu i sprzedaż w nim napojów alkoholowych od 1 maja do 30 września 2001 r.

5

Uchwała Nr 0150/886/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w Spółce Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.

6

Uchwała Nr 0150/885/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie umorzenia udziałów w spółce WOLF Tychy Sp. z o. o. w Tychach w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

7

Uchwała Nr 0150/884/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia i zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

8

Uchwała Nr 0150/883/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych z terenu Miasta Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

9

Uchwała Nr 0150/882/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/452/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 roku Strategia Rozwoju Tychy- 2010.

10

Uchwała Nr 0150/881/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania.

11

Uchwała Nr 0150/880/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, granic i numeru okręgów oraz liczby wybieranych radnych.

12

Uchwała Nr 0150/879/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

13

Uchwała Nr 0150/878/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zarządu Targowisk wprowadzonym uchwałą Nr 0150/777/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r.

14

Uchwała Nr 0150/877/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Targowisk z siedzibą w Tychach

15

Uchwała Nr 0150/876/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

16

Uchwała Nr 0150/875/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych zadania publicznego pod nazwą: „Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników ul. T. Boya Żeleńskiego” realizowanego przez miasto Katowice

Powrót