Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/862/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2001 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Tychy

2

Uchwała Nr 0150/861/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

3

Uchwała Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

4

Uchwała Nr 0150/859/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Tychy dodatku specjalnego jako jednego ze składników wynagrodzenia

5

Uchwała Nr 0150/858/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Miasta

6

Uchwała Nr 0150/857/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Tychy (Liceum Administracji Państwowej, Średnie Studium Zawodowe, Liceum Ekonomiczne po zasadniczej Szkole Zawodowej, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Zasadnicza Szkoła Metalowa, Technikum Mechaniczne dla młodzieży, Liceum Techniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

7

Uchwała Nr 0150/856/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Liceum Zawodowego wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20

8

Uchwała Nr 0150/855/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Podstawowego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach przy ul. Fitelberga 8

9

Uchwała Nr 0150/854/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 7 w Tychach przy ul. Kopernika 3

10

Uchwała Nr 0150/853/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

11

Uchwała Nr 0150/852/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców

12

Uchwała Nr 0150/851/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wniesienia przez miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o. o. w Tychach

13

Uchwała Nr 0150/850/2002 Rady Miasta Tychyz z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wniesienia poprzez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. W Tychach

14

Uchwała Nr 0150/849/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie kompleksowego „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie węglowe.”

15

Uchwała Nr 0150/848/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: uznania terenu na zachodnim krańcu Jeziora Paprocańskiego zajętego przez zbiorowiska wodne i szuwarowe za użytek ekologiczny

16 Uchwała Nr 0150/847/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Edukacji w Tychach
17

Uchwała Nr 0150/846/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/653/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2001 r. w sprawie przejęcia programu aktywizacji lokalnego rynku pracy

18

Uchwała Nr 0150/845/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/769/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

19

Uchwała Nr 0150/844/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

20

Uchwała Nr 0150/843/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta w Tychach – Panem mgr inż. Henrykiem Nycz

Powrót