Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/669/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
2

Uchwała Nr 0150/668/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu zawartego pomiędzy ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała a linią lasu.”, dotyczącego przeznaczenia fragmentu działki wydzielonego na realizację obsługi komunikacyjnej oraz rozpatrzenia protestu dotyczącego lokalizacji kościoła na działce sąsiadującej z własnością Pani M. S.

3

Uchwała Nr 0150/667/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r.w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu zawartego pomiędzy ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała a linią lasu.”, dotyczącego przeznaczenia działek sąsiadujących z gospodarstwem Pana G. W.

4 Uchwała Nr 0150/666/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu zawartego pomiędzy ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała a linią lasu.”, dotyczącego przeznaczenia fragmentu działki nr 1354/56 wydzielonego na realizację obsługi komunikacyjnej
5 Uchwała Nr 0150/665/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu zawartego pomiędzy ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała a linią lasu.”, dotyczącego przeznaczenia fragmentu działki nr 1088/90 wydzielonego na poszerzenie ul. Dołowej
6 Uchwała Nr 0150/664/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu zawartego pomiędzy ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała a linią lasu.”, dotyczącego przeznaczenia fragmentu działki nr 3955/74 wydzielonego na realizację obsługi komunikacyjnej
7 Uchwała Nr 0150/663/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000m2
8

Uchwała Nr 0150/662/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

9

Uchwała Nr 0150/661/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie samorządowej instytucji kultury – „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.”

10

Uchwała Nr 0150/660/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie komunalnej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach.”

11

Uchwała Nr 0150/659/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy

12

Uchwała 0150/658/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 347/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 roku o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach

13

Uchwała Nr 0150/657/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 257/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach

14

Uchwała Nr 0150/656/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/631/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

15

Uchwała Nr 0150/655/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok

16 Uchwała Nr 0150/654/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie wstrzymania finansowania budowy Zespołu Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną
17 Uchwała Nr 0150/653/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia programu aktywizacji lokalnego rynku pracy
18

Uchwała 0150/652/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Tychy

19

Uchwała Nr 0150/651/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót