Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/761/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. o zmianie uchwały Nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy, zmienionej Uchwałą Nr 0150/477/2000 z dnia 04 września 2000 r. oraz o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

2

Uchwała Nr 0150/760/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

3 Uchwała Nr 0150/759/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Targowisk
4 Uchwała Nr 0150/758/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia na rok 2002 liczby przeznaczonych do wydania nowych zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką na terenie miasta Tychy
5

Uchwała Nr 0150/757/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/647/2001 z dnia 31.05.2001 r. zmieniającą uchwałę Nr 382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

6 Uchwała Nr 0150/756/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. o zmianie Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/646/2001 z dnia 31.05.2001 r. zmieniająca Uchwałę Nr 346/99 rady Miasta Tychy z dnia 16.12.1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów
7

Uchwała Nr 0150/755/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w przedmiocie zmiany terminu obowiązywania Regulaminu wynagradzania nauczycieli

8 Uchwała Nr 0150/754/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty
9 Uchwała Nr 0150/753/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy obowiązujących w 2002 r.
10 Uchwała Nr 0150/752/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
11 Uchwała Nr 0150/751/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych i upoważnienia Zarządu miasta do ogłoszenia konkursu celem wyboru zarządzającego Funduszem
12 Uchwała Nr 0150/750/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie: zaopiniowania rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2002 roku
13 Uchwała Nr 0150/749/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wydzierżawienia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Miejski W Tychach pomieszczeń prosektorium wraz z e sprzętem sekcyjnym
14 Uchwała Nr 0150/748/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/747/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Weronika, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
16 Uchwała Nr 0150/746/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Teresa, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
17

Uchwała Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy.”

18 Uchwała Nr 0150/744/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/439/94 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1994 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową gminy, uchwały Nr XXXV/440/94 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1994 r. w sprawie obsługi kasowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz publicznych placówek oświatowych oraz uchwały Nr 125/95 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/439/94 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1994 r. dotyczącej wskazania banku prowadzącego obsługę kasową Gminy
19 Uchwała Nr 0150/743/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
20 Uchwała Nr 0150/742/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok, zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych
21 Uchwała Nr 0150/741/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od posiadania psów w 2002 roku
22 Uchwała Nr 0150/740/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok
23 Uchwała Nr 0150/739/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
24 Uchwała Nr 0150/738/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
25 Uchwała Nr 0150/737/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wstąpienia pana Edwarda Kozaka w miejsce pana Mariana Stępnia w związku z zrzeczeniem się mandatu radnego.
26 Uchwała Nr 0150/736/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
27

Uchwała Nr 0150/735/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.99 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy

28 Uchwała Nr 0150/734/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej położonych w granicach administracyjnych Miasta Tychy
29 Uchwała Nr 0150/733/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nadania Gimnazjum nr 1 w Tychach imienia Armii Krajowej
30 Uchwała Nr 0150/732/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu aktywizacji lokalnego rynku pracy
31 Uchwała Nr 0150/731/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
32 Uchwała Nr 0150/730/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie: kosztu posiłków i odpłatności dodatkowej za przygotowywanie obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57
33

Uchwała Nr 0150/729/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnik odnośnie powierzenia Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku realizacji zadania publicznego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców miasta Tychy

34 Uchwała Nr 0150/728/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie gminnego programu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania groźbie eksmisji
35 Uchwała Nr 0150/727/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udostępnianie w drodze umowy użyczenia środków trwałych miasta Tychy niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej
36 Uchwała Nr 0150/726/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
37 Uchwała Nr 0150/725/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy
38 Uchwała Nr 0150/724/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 r.
39

Uchwała Nr 0150/723/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59

40 Uchwała Nr 0150/722/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wniesienia środków finansowych w roku budżetowym 2001 – przeznaczonych na budowę mieszkań na wynajem w celu podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Tychach
41 Uchwała Nr 0150/721/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o. o. w Tychach poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów posiadanych w Spółce przez Gminę Tychy
42

Uchwała Nr 0150/720/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/631/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

43 Uchwała Nr 0150/719/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót