Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota – Roweckiego i Armii Krajowej

2 Uchwała Nr 0150/578/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
3 Uchwała Nr 0150/577/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wieniawskiego
4 Uchwała Nr 0150/576/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Parafią Katolicką p. w Św. Marii Magdaleny w Tychach a Gminą Miejską Tychy
5

Uchwała Nr 0150/575/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Tychach

6 Uchwała Nr 0150/574/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 8 w Tychach i odwołania Rady Społecznej
7

Uchwała Nr 0150/573/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

8

Uchwała Nr 0150/572/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

9

Uchwała Nr 0150/571/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

10

Uchwała Nr 0150/570/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/480/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 200 roku dotyczącej zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

11

Uchwała Nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia Zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

12 Uchwała Nr 0150/568/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 20001 r. w sprawie utraty obowiązującej mocy uchwały Rady Miasta w przedmiocie targowisk
13

Uchwała Nr 0150/567/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

14

Uchwała Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

15 Uchwała Nr 0150/565/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Miejskiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/564/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej
17 Uchwała Nr 0150/563/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
Powrót