Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/398/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

2 Uchwała Nr 0150/397/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr 323/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
3 Uchwała Nr 0150/396/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Tychy
4 Uchwała Nr 0150/395/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Tychy wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości
5 Uchwała Nr 0150/394/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie kierunków polityki gospodarki odpadami komunalnymi gminy Tychy
6 Uchwała Nr 0150/393/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia „Programu korzystania z krytej pływalni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”
7 Uchwała Nr 0150/392/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie realizacji przez Oratorium Seniora filii Caritas Archidiecezji Katowickiej zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców miasta
8 Uchwała Nr 0150/391/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej o charakterze ponadlokalnym oraz powierzenie Caritas Archidiecezji Katowickiej realizowania w nim zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczonych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
9 Uchwała Nr 0150/390/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie partycypacji przez miasto Tychy w kosztach realizacji inwestycji pn. Centrum Pomocy Rodzinie w Tychach, przy ul. Nałkowskiej, w którym będą realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej
10 Uchwała Nr 0150/389/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany granic obwodów publicznych gimnazjów Tychach
11

Uchwała Nr 0150/388/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

12 Uchwała Nr 0150/387/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zespołu Szkół Spożywczo- Usługowych w Tychach
13

Uchwała Nr 0150/386/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok

14 Uchwała Nr 0150/385/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2000 rok
15 Uchwała Nr 0150/384/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Powrót