Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/526/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie nadania nazwy placu w Tychach. (Plac Grażyny Bacewicz)
2 Uchwała Nr 0150/525/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Gen Andersa
3 Uchwała Nr 0150/524/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego przez Stowarzyszenie „Federacji Zielonych” Tychy do projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Andersa
4 Uchwała Nr 0150/523/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym – „Zespół pałacowo – parkowy” położonym w Tychach przy ul. Katowickiej 2
5 Uchwała Nr 0150/522/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy w nieruchomości położonej w Tychach przy al. Niepodległości 60
6

Uchwała Nr 0150/521/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.99 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy

7 Uchwała Nr 0150/520/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego Radzie Osiedla Żwaków
8

Uchwała Nr 0150/519/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/98 Rady Miejskiej W Tychach z dnia 20.02.98 r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego

9 Uchwała Nr 0150/518/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę, w części lub całości, wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz stawki godzinowej za usługi opiecze świadczone przez opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/517/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyrażenia intencji utworzenia osiedlowych centrów sportowych
11 Uchwała Nr 0150/516/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Doraźnej powołanej celem wyboru banku do obsługi budżetu miasta
12 Uchwała Nr 0150/515/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych celem wyboru banku do obsługi budżetu miasta
13 Uchwała Nr 0150/514/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie: zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
14

Uchwała Nr 0150/513/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie uchwały nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

15

Uchwała Nr 0150/512/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

16 Uchwała Nr 0150/511/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie skargi Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Ośrodka Zamiejscowego w Gliwicach – Gliwicach stwierdzenie nieważności uchwały nr 214/96 Rady Miasta Tychy z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy w części dotyczącej § 18 ust. 3.
17 Uchwała Nr 0150/510/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Rad Społecznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej
18 Uchwała Nr 0150/509/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską. Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki
19 Uchwała Nr 0150/508/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Rybiej
20 Uchwała Nr 0150/507/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
21 Uchwała Nr 0150/506/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmian w Statucie komunalnej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”.
22 Uchwała Nr 0150/505/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych zadania publicznego pod nazwą: orzekanie o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Miasta Tychy realizowanego przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku
23 Uchwała Nr 0150/504/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Wyry
24 Uchwała Nr 0150/503/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Rad Społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
25 Uchwała 0150/502/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia prac zmierzających do zmiany formy organizacyjno – prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, działających w zakresie opieki ambulatoryjnej, w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
26

Uchwała Nr 0150/501/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków komisji spoza składu rady oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych

27

Uchwała Nr 0150/500/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/99 Rady miasta Tychy z dnia 12 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza składu rady, komisji stałych Rady Miasta Tychy

28 Uchwała Nr 0150/499/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
29 Uchwała Nr 0150/498/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
Powrót