Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/158/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta Tychy pana radnego Zbigniewa Bajkowskiego
2 Uchwała 0150/157/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie: wysokości opłat za świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt oraz za wydanie znaku identyfikacyjnego
3

Uchwała Nr 0150/156/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

4 Uchwała Nr 0150/155/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla „Paprotka”, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
5 Uchwała Nr 0150/154/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”.
6 Uchwała Nr 0150/153/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia w Gminie Tychy jednostki pomocniczej Osiedla „Paprotka”.
7 Uchwała Nr 0150/152/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu oraz określenia wysokości bonifikaty
8 Uchwała Nr 0150/151/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tychy jako mienia gminnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy
9 Uchwała Nr 0150/150/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
10 Uchwała Nr 0150/149/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych nr 3, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 22, 23, 37, 40 oraz Przedszkola nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/148/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
12 Uchwała Nr 0150/147/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do objęcia udziału w spółce WOLF- Tychy Sp. z o. o. w formie pieniężnej
13 Uchwała Nr 0150/146/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu wydatków do budżetu miasta Tychy na 1999 r
14 Uchwała Nr 0150/145/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Krytej Pływalni w Tychach.”
15 Uchwała Nr 0150/144/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
16 Uchwała Nr 0150/143/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1998 rok i udzielenia absolutorium
Powrót