Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/342/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy realizującego zadania powiatu do podpisania porozumień w zakresie przekazania środków finansowych za pobyt mieszkańców miasta Tychy w Domach Pomocy Społecznej
2 Uchwała Nr 0150/341/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Z-cy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w ramach zadań zleconych gminie, zadań własnych i zleconych powiatom oraz zadań własnych gminy
3 Uchwała Nr 0150/340/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do zawarcia Porozumienia z dyrektorem Ośrodka Edukacji w Bieruniu w przedmiocie współfinansowania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu z ulicy Homera i Oświęcimskiej, przynależących administracyjnie do miasta Tychy
4 Uchwała Nr 0150/339/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do zawarcia Porozumienia z dyrektorem Ośrodka Edukacji w Bieruniu w przedmiocie finansowania dzieci oddziału zerowego w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu z ulicy Homera i Oświęcimskiej, przynależących administracyjnie do miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/338/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do zawarcia z Wojewodą Śląskim Porozumienia w sprawie przekazania gminie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych
6 Uchwała Nr 0150/337/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 15 % udziałów w tworzonej spółce pod firmą Tyskie Drogi Sp. z o. o. w Tychach pracownikom Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/336/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 617/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów
8 Uchwała Nr 0150/335/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dorosłych w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/334/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dzieci w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/333/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 4 w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/332/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 1999 r. w sprawie utworzenia stypendium miejskiego
12 Uchwała Nr 0150/331/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy obowiązujących w 2000 r.
13 Uchwała Nr 0150/330/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego Radzie Osiedla Paprocany
14 Uchwała Nr 0150/329/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
15 Uchwała Nr 0150/328/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku przy al. Niepodległości 60 stanowiącego własność Gminy
16 Uchwała Nr 0150/327/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia zakresu wydatków z budżetu miasta Tychy na 1999 r.
17 Uchwała Nr 0150/326/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 r.
Powrót