Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/325/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. o zmianie uchwały nr 53/99 Rady Miasta Tychy z dnia 12 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza składu rady komisji stałych Rady Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/324/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż terenu o pow. Około 3400 m2 wchodzącego w skład działki nr 990/32 stanowiącego własność Spółki Śródmieście sp. z o. o. na rzecz Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach
3

Uchwała Nr 0150/323/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy dotyczącego terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej

4 Uchwała Nr 0150/322/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy dotyczącego terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej, przez mieszkańców zamieszkałych przy ul. Słoneczników w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/321/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku przy al. Niepodległości 60 stanowiącego własność Gminy
6 Uchwała Nr 0150/320/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/99 rady Miasta Tychy z dnia 25.03.99 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
7 Uchwała Nr 0150/319/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedziba w Tychach przy ul. Budowlanych 67
8 Uchwała Nr 0150/318/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedziba w Tychach przy ul. Budowlanych 67
9 Uchwała Nr 0150/317/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle`a 2
10 Uchwała Nr 0150/316/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle`a 2
11 Uchwała Nr 0150/315/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Tychach przy ul. S. Batorego 57
12 Uchwała Nr 0150/314/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Tychach przy ul. S. Batorego 57
13 Uchwała Nr 0150/313/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/312/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnień w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/311/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 9 w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/310/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 8 w Tychach
17 Uchwała Nr 0150/309/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r.w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 1 w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/308/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie otwarcia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/307/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach w celu utworzenia indywidualnych praktyk stomatologicznych
20 Uchwała Nr 0150/306/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r.w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/305/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 r.
22 Uchwała Nr 0150/304/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego w Tychach oraz członków Kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Tychach
23 Uchwała Nr 0150/303/99 Rady Miasta Tychy z dnia 11 października 1999 r. w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia.”
Powrót