Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/654/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/653/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/652/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
4 Uchwała Nr 0150/651/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/650/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały.”
6 Uchwała Nr 0150/649/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do prowadzenia spraw związanych z komunalizacją mienia
7 Uchwała Nr 0150/648/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości będącej aportem niepieniężnym miasta Tychy do spółki z o. o. „Śródmieście” z przeznaczeniem pod inwestycję „Multikino”.
8 Uchwała Nr 0150/647/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Tychach, wprowadzonego uchwałą nr 523/97 rady miejskiej z dnia 30.10.1997 r.
9 Uchwała Nr 0150/646/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
10 Uchwała Nr 0150/645/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/644/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Nr 10
12 Uchwała Nr 0150/643/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie upoważnienia zarządu miasta do ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
13 Uchwała Nr 0150/642/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/403/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie upoważnienia Zarządu miasta do określenia zasad i form udzielania pomocy finansowej dzieciom korzystającym z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/641/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie gminnego programu pomocy społecznej w zakresie działań osłonowych w związku z podwyżkami cen nośników energii
15 Uchwała Nr 0150/640/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub w całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
16 Uchwała Nr 0150/639/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 590/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. dotyczącej zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/638/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
18 Uchwała Nr 0150/637/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Nr 10
19 Uchwała Nr 0150/636/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/635/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
21 Uchwała Nr 0150/634/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1998 rok
Powrót