Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/500/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie statutu Osiedla Paprocany
2 Uchwała Nr 0150/499/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia w gminie miejskiej Tychy jednostki pomocniczej – Osiedle Paprocany
3 Uchwała Nr 0150/498/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr 358/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Spółki z o. o. zarządzającej Oczyszczalnią Ścieków w Tychach – Czułowie
4 Uchwała Nr 0150/497/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie sprzedaży gruntu na poszerzenie cmentarza parafialnego parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Tychach – Urbanowicach
5 Uchwała Nr 0150/496/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/495/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tychach przy ulicy Nowokościelnej 11
7 Uchwała Nr 0150/494/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/493/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie nadani aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Liceum zawodowego w Tychach przy ulicy Nowokościelnej 11
9 Uchwała Nr 0150/492/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach, oraz powołania komisji konkursowej
10 Uchwała Nr 0150/491/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie wyłączenia Szpitala Miejskiego ze struktury Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/490/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/94 z dnia 20 października 1994 r. z późn. zmian
12 Uchwała Nr 0150/489/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/485/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 maja 1994 r. oraz uchwały nr XXX/409/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1993 roku
13 Uchwała Nr 0150/488/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie odstąpienia od komunalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/487/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie wniesienia przez gminę Tychy aportu niepieniężnego do agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A.
15 Uchwała Nr 0150/486/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 344/96 z dnia 29 maja 1996 r. o zmianie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
16 Uchwała Nr 0150/485/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/484/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
18 Uchwała Nr 0150/483/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowa osiedla mieszkaniowego oraz wniesienia przez gminę Tychy do utworzonej spółki w formie aportu niepieniężnego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach na osiedlu Z
19 Uchwała Nr 0150/482/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo wielorodzinne w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/481/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski
21 Uchwała Nr 0150/480/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Tychach
22 Uchwała Nr 0150/479/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub w całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej
23 Uchwała Nr 0150/478/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
24

Uchwała Nr 0150/477/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychy

25 Uchwała Nr 0150/476/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Ośrodka Zamiejscowego w Gliwicach – rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnego Izby Obrachunkowej w Katowicach zawartego w uchwale Nr 0057/813/XVII/97 z dnia 22.05.1997 r.
26 Uchwała Nr 0150/475/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 r.
Powrót