Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/551/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie podatku od posiadani psów
2 Uchwała Nr 0150/550/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie konkursu na projekt sztandaru gminy miejskiej Tychy
3 Uchwała Nr 0150/549/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zadekretowania przez gminę miejską Tychy, jako członka wspierającego Polskiego Krzyża, rocznej składki przeznaczonej na charytatywną działalność prowadzoną przez PCK
4 Uchwała Nr 0150/548/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników komunalnych zakładów budżetowych
5 Uchwała Nr 0150/547/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu czasu pracy aptek w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 1998 r.
6 Uchwała Nr 0150/546/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad funkcjonowania „Odnawialnego Finansowania Przedsięwzięć Oszczędzających Energię (OFPE) w budynkach użyteczności publicznej w Tychach”.
7 Uchwała Nr 0150/545/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
8 Uchwała Nr 0150/544/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie opłaty administracyjnej
9 Uchwała Nr 0150/543/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
10 Uchwała Nr 0150/542/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów oraz wysokości opłaty za ich pobyt w schronisku
11 Uchwała Nr 0150/541/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy obowiązujących w 1998 r.
12 Uchwała Nr 0150/540/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 1998 rok.
13 Uchwała Nr 0150/539/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 73/94 z dnia 29.XII.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokali związane są ze stosunkiem pracy w gminnych szkołach i placówkach oświatowych i powinny być zawierane w pierwszej kolejności
14 Uchwała Nr 0150/538/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego
15 Uchwała Nr 0150/537/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wniesienia przez gminę miejską Tychy aportu niepieniężnego do jednoosobowej spółki gminy miejskiej Tychy „regionalnego Centrum Szkoleniowego Gospodarki Wodno- Ściekowej S. A.”
16 Uchwała Nr 0150/536/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 520/97 z dnia 30.10.1997 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
17 Uchwała Nr 0150/535/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 532/97 z dnia 30 października 1997 r. o zmianie uchwały Nr 507/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie udziału gminy Tychy w kapitale zakładowym miedzygminnej komunalnej spółki z o. o., której celem jest realizacji „Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim”.
18 Uchwała Nr 0150/534/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie umowy z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, której celem jest dofinansowanie remontu i modernizacji obiektów wchodzących w skład Stadionu Zimowego w Tychach oraz zabezpieczenia dofinansowania dla Banku Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie
19 Uchwała Nr 0150/533/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok.
Powrót