Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/362/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Henryka Baranowicza ze składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
2 Uchwała Nr 0150/361/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Alfreda Pogorzelskiego ze składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
3 Uchwała Nr 0150/360/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta do prowadzenia konsultacji z Rektorami Uczelni Wyższych celem utworzenia na terenie miasta Tychy filii tych Uczelni
4 Uchwała Nr 0150/359/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zobowiązania przedstawicieli Gminy Miejskiej Tychy do Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego do poparcia stanowiska Gminy Libiąż w przedmiocie przyśpieszenia prac nad projektami ustaw „o odpadach” i „utrzymaniu czystości i porządku w Gminach”.
5 Uchwała Nr 0150/358/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Spółki z o. o. zarządzającej Oczyszczalnią Ścieków w Tychach – Czułowie
6 Uchwała Nr 0150/357/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 326/96 z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Homera”, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
7 Uchwała Nr 0150/356/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. dot. zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Miasta Tychy – Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej Spółki z o. o. i upoważnienia Zarządu Miasta do zbycia udziałów
8 Uchwała Nr 0150/355/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: przystąpienia Gminy do Tysko- Bieruńskiego segmentu Lokalnego
9 Uchwała Nr 0150/354/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/353/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: zmian cen biletów okresowych na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/352/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: połączenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Tychach i Podstawowej Szkoły Muzycznej w Tychach w zespół oraz nadanie mu nazwy: „Zespół szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego” z siedzibą w Tychach, Aleja Niepodległości 53
12 Uchwała Nr 0150/351/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
13 Uchwała Nr 0150/350/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: nadania aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Podstawowej Szkole Muzycznej w Tychach, Aleja Niepodległości 53
14 Uchwała Nr 0150/349/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany granic pomiędzy gminami Tychy i Bieruń
15 Uchwała Nr 0150/348/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej na targowisku w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 pod nazwą „Śląska Giełda Kwiatowa” oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia
16 Uchwała Nr 0150/347/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z późniejszymi zmianami
17 Uchwała Nr 0150/346/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie: zatwierdzenia w Statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/94 z dnia 20 października 1994 r z późn. zmian.
18 Uchwała Nr 0150/345/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 rok
Powrót