Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/420/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z gminą Kobiór w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców tej gminy
2 Uchwała Nr 0150/419/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z gminą Bojszowy w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców tej gminy
3 Uchwała Nr 0150/418/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie odwołania radnego Krzysztofa Lipy ze składu Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych jako członka spoza Rady i powołania go do składu stałych komisji Rady
4 Uchwała Nr 0150/417/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonego Uchwałą Nr 57/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 15, poz. 205)
5 Uchwała Nr 0150/416/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
6 Uchwała Nr 0150/415/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie kosztu posiłków w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach ul. Batorego 57
7 Uchwała Nr 0150/414/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę w części lub w całości wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz stawki godzinowej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/413/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu czasu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 1997 r.
9 Uchwała Nr 0150/412/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
10 Uchwała Nr 0150/411/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/410/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
12 Uchwała Nr 0150/409/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
13 Uchwała Nr 0150/408/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
14 Uchwała Nr 0150/407/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rajmunda Haśnika oraz wstąpienia na jego miejsce pana Krzysztofa Lipy
15 Uchwała Nr 0150/406/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 rok.
16 Uchwała Nr 0150/405/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 rok.
17 Uchwała Nr 0150/404/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1996 rok.
Powrót