Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/174/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele gospodarcze gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tychy zabudowane w części budynkiem Urzędu Miejskiego
2 Uchwała Nr 0150/173/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
3 Uchwała Nr 0150/172/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
4 Uchwała Nr 0150/171/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie zniesienia współwłasności na mieniu podzielnym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/170/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Nr 49/94 z dnia 20 października 1994r. z późń. zmian.
6 Uchwała Nr 0150/169/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi i Z-cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej tj. ustalenia uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz ich wypłaty
7 Uchwała Nr 0150/168/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania wykonania budżetu za I półrocze 1995r.
8 Uchwała Nr 0150/167/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych o Pana Radnego Mieczysława Podmokłego
9 Uchwała Nr 0150/166/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie przystąpienia gminy Tychy do Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego
10 Uchwała Nr 0150/165/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995r.
Powrót