Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/92/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian podatku od środków transportowych
2 Uchwała Nr 0150/91/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od posiadania psów
3 Uchwała Nr 0150/90/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
4 Uchwała Nr 0150/89/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 gudnia 1994 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
5 Uchwała Nr 0150/88/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie reformy systemu ubezpieczeń społecznych i finansowania służby zdrowia
6 Uchwała Nr 0150/87/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zadania wprowadzania programu „Sport dzieci i młodzieży”
7 Uchwała Nr 0150/86/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie współpracy Gminy Tychy z Gminą Miedźna wyrazić zgodę na przyjmowanie na składowisko odpadów komunalnych w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/85/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/84/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „DUO- BAU” Sp. z o.o. za administrację za inkasem opłaty targowej targowiska w Tychach przy Al. Bielskiej
10 Uchwała Nr 0150/83/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzeni handlu, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/367/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4.03.1993 r i Uchwałą Nr 37/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30.09.1994 r.
11 Uchwała Nr 0150/82/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków- Suble
12

Uchwała Nr 0150/81/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedle Żwaków-Suble”

13 Uchwała Nr 0150/80/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu czasu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w roku 1995.
14 Uchwała Nr 0150/79/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- nieruchomości gruntowej w Tychach przy Al. Bielskiej 105 (NZZOZ)
15 Uchwała Nr 0150/78/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- nieruchomość gruntowa położona w Tychach przy ul. Fabrycznej
16 Uchwała Nr 0150/77/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy-nieruchomość gruntowa położona w Tychach Urbanowicach
17 Uchwała Nr 0150/76/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego-nieruchomość w Czułowie zagospodarowana jako ogródki działkowe
18 Uchwała Nr 0150/75/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu lokali socjalnych i lokali mieszkalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności
19 Uchwała Nr 0150/74/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia kierunków polityki mieszkaniowej Gminy Tychy zmierzające do powiększania zasobów mieszkaniowych Gminy oraz stymulacji rozwoju budownictwa mieszkaniowego
20 Uchwała Nr 0150/73/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania i kryteriów wyboru osób umowy najmu lokali związane są ze stosunkiem pracy w gminnych szkołach i placówkach oświatowych i powinny być zawierane w pierwszej kolejności
21 Uchwała Nr 0150/72/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 66/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego
22 Uchwała Nr 0150/71/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale socjalne
23 Uchwała Nr 0150/70/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. określająca zakres współdziałania wynajmującego z przedstawicielami najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy w sprawach związanych z zarządem tymi lokalami
24 Uchwała Nr 0150/69/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
25 Uchwała Nr 0150/68/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994 r.
Powrót