Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXXIX/506/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994r.
2 Uchwała Nr 0150/XXXIX/505/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną- nieruchomości przy ul. Glińczańskiej.
3 Uchwała Nr 0150/XXXIX/504/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4 Uchwała Nr 0150/XXXIX/503/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie gruntu położonego w Tychach przy ul. Myśliwskiej ( z przeznaczeniem pod budowę Domu Spokojnej Starości).
5 Uchwała Nr 0150/XXXIX/502/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej strzelnica sportową.
6 Uchwała Nr 0150/XXXIX/501/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy. (działek w Wilkowyjach na organizacje dróg, ulic, mostów).
7 Uchwała Nr 0150/XXXIX/500/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie zatwierdzenia zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonego uchwałą z dnia 30.01.1979 r. przedłużonego uchwałą nr IX/43/86 MRN w Tychach z dnia 02.01.1986 r. /publik. W Dz. U. Woj. Katowickiego nr 2 poz.58 z dnia 15.04.1986 r./ oraz uchwałą nr IX/99/91 RM w Tychach z dnia 16.05.1991 r. / opublikowanej w Dz. U. Woj. Katowickiego nr 7 poz.113 z dnia 29.06.1991 r./.
8 Uchwała Nr 0150/XXXIX/499/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych , przewidzianych projektem założeń do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy , oraz obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na cele budownictwa mieszkaniowego , zatwierdzonego uchwałą WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dnia 30.06.1979 r. /Dz. Urz. Nr 5/79/, przedłużoną Uchwałą Nr IX/43/86 MRN w Tychach z dnia 15.04.1986 r. / Dz.Urz. WRN w Katowicach nr 2, poz.58 z dnia 15.04.1986 r. / oraz zmianami fragmentów tego planu , zatwierdzonymi ; Uchwałą Nr XXIII/125/88, MRN w Tychach z dnia 14.04.1988 r. /Dz.Urz. WRN w Katowicach Nr 8 /88, poz. 242 oraz uchwałą RM w Tychach Nr XIV/198/92 z dnia 16.01.1992 r. /Dz.Urz. Wojewody Katowickiego Nr 4, poz. 56 z dnia 27.04.1992 r./.
9 Uchwała Nr 0150/XXXIX/498/94 z dnia 26 maja 1994r. w sprawie uchwalenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.
10 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/497/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach.
11 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/496/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie współpracy środowiska oświatowego z gminą.
12 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/495/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie podjęcia przez Gminę Miasta Tychy współdziałania z miastami województwa katowickiego uczestniczącymi w realizacji „Programu Pilotażowego”.
13 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/494/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie oddania w użytkowania wieczyste gruntu położonego w Tychach przy ul. Żorskiej
14 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/493/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Tychy od Agencji Własności rolnej Skarbu państwa z siedziba w Opolu- nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Towarowej w Tychach na cele schroniska dla zwierząt.
15 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/492/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy.
16 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/491/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie podtrzymania negatywnego stanowiska w przedmiocie zmiany granic zasadniczego podziału terytorialnego.
17 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/490/94 z dnia 12 maja 1994r w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisku dyrektora gminnej szkoły lub placówki oświatowej oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
18 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/489/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie podziału środków budżetowych dla Rady Osiedla Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele uchwalonych uchwałą Nr XXXVI/463/94 Rady Miejskiej Tychach z dnia 10 marca 1994 roku w sprawie budżetu na 1994 r.
19 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/488/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska.
20 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/487/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1994r.
21 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/486/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1994 r.
22 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/485/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zmiany uchwały XXX/409/93 z dnia 30.09.1993 r. (Tyska Strefa Ekonomiczna na Specjalną Strefę Ekonomiczną) zatwierdzenia zasad działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
23 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/484/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Stare Tychy.
24 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/483/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Wartogłowiec, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
25 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/482/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Czułów, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
26 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/481/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Wilkowyje , utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
27 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/480/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla F-6 ,utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
28 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/479/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
29 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/478/94 z dnia 12 maja 1994r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Cielmice , utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
30 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/477/94 z dnia 12 maja 1994r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedlowych.
Powrót