Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXII/302/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie sprzedaży gruntu pod budowę kościoła pod wezwaniem „Świętej Karoliny Kózkówny”.
2 Uchwała Nr 0150/XXI/301/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Mienia Komunalnego.
3 Uchwała Nr 0150/XXI/300/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie odpłatności świadczone przez przedszkola finansowane z budżetu gminy.
4 Uchwała Nr 0150/XXI/299/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez żłobki finansowane z budżetu gminy.
5 Uchwała Nr 0150/XXI/298/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Tychy, będących parkingami płatnymi, niestrzeżonymi oraz wysokości pobieranych opłat za korzystanie z tych parkingów.
6 Uchwała Nr 0150/XXI/297/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1992r.
7 Uchwała Nr 0150/XXI/296/92 z dnia 24 wrzesnia 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1992r.
8 Uchwała Nr 0150/XXI/295/92 z dnia 24 wrzesnia 1992r. w sprawie zmian w planie finansowym na 1992r. zdań zleconych w zakresie administracji rządowej.
9 Uchwała Nr 0150/XXI/294/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Regulaminu działania komitetów-przedstawicieli mieszkańców osiedla /dzielnicy/, w których nie wybrano Rady Osiedla /Dzielnicy/.
10 Uchwała Nr 0150/XXI/293/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów położonych na terenie miasta Tychy.
11 Uchwała Nr 0150/XXI/292/92 z dnia 24 wrzesnia 1992r. w sprawie zaopiniowania wniosku Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” w Katowicach o wydanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego.
12 Uchwała Nr 0150/XXI/291/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zaopiniowania wniosku Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” o wydanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego.
13 Uchwała Nr 0150/XXI/290/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej nr kat. 3554/33 położonej przy ul. Budowlanych na rzecz PBO Tychy.
14 Uchwała Nr 0150/XXI/289/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieodpłatnie w użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy wraz z obiektem budowlanym Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
15 Uchwała Nr 0150/XXI/288/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze przetargu- działka nr 389/179 przy ul. Zwierzynieckiej
16 Uchwała Nr 0150/XXI/287/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej nr kat. 1964/52 o pow. 5387m2 poł. Przy ul. Bohaterów Warszawy.
17 Uchwała 0150/XXI/286/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zgody na zbycie wolnych garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
18 Uchwała Nr 0150/XXI/285/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie garaży wraz z ułamkowa częścią gruntu.
19 Uchwała Nr 0150/XXI/284/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie sprzedaży części hotelowej budynku położonego w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 2
20 Uchwała Nr 0150/XXI/283/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/91 z dnia 19.12.1991r. dot. ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych
21 Uchwała Nr 0150/XXI/282/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie procedury uchwalania i opracowania budżetu miasta Tychy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
22 Uchwała Nr 0150/XXI/281/92 z dnia 24 września 1992r. w sprawie przyznania kombatantom i innym osobom uprawnionym do zniżki w wysokości 10% ceny zakupu od miasta lokalu mieszkalnego na własność
Powrót