Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XVII/238/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 17 w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/XVII/237/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wystąpienia do Rady Gmin i Regionów Europy o nawiązanie współpracy z wybranym miastem we Francji
3 Uchwała Nr 0150/XVII/236/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie udziału Gminy Miejskiej Tychy w Lokalnym Przedsiębiorstwie Wydawniczym „Echo”
4 Uchwała Nr 0150/XVII/235/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wywozu nieczystości stałych na terenie miasta Tychy.
5 Uchwała nr 0150/XVII/234/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach. wyznaczonych do prowadzenia handlu
6 Uchwała Nr 0150/XVII/233/92 z dnia 5 marca 1992r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika
7 Uchwała Nr 0150/XVII/232/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie przystąpienia do porozumienia o partnerstwie miast z rejonem Berlina „Marzahn”
8 Uchwała Nr 0150/XVII/231/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie utworzenia II-go stopnia nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Feliksa Rybickiego w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/XVII/230/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenie lokalizacji targowisk i ich regulaminów
10 Uchwała Nr 0150/XVII/229/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej o członka spoza Rady.
11 Uchwała Nr 0150/XVII/228/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Systemów Technicznych i Budownictwa Komunalnego o członka spoza Rady.
12 Uchwała Nr 0150/XVII/227/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Doraźnej ds. Przekształceń Własnościowych.
13 Uchwała Nr 0150/XVII/226/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie zmiany nazwy ulic ( fragment ul. Skotnica w części leżącej po prawej stronie na ul. Paproci)
14 Uchwała Nr 0150/XVIII/225/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie zmiany nazwy ulic ( część ulicy Skotnica na ul. Za Drogą).
15 Uchwała Nr 0150/XVII/224/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie Gminy Miejskiej Tychy
16 Uchwała Nr 0150/XVII/223/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie udzielenia poręczenia za kredyt zaciągnięty przez gminę Skoczów
17 Uchwała Nr 0150/XVII/222/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu- w drodze przetargu.
18 Uchwała Nr 0150/XVII/221/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie zamiany gruntu
19 Uchwała Nr 0150/XVII/220/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej części korytarza klatki schodowej i oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu.
20 Uchwała Nr 0150/XVII/219/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
21 Uchwała Nr 0150/XVII/218/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
22 Uchwała Nr 0150/XVII/217/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 899/32 om pow. 211 m2 położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
23 Uchwała Nr 0150/XVII/216/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowania wieczyste gruntu- bez przetargu
24 Uchwała Nr 0150/XVII/215/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod wysypisko śmieci
25 Uchwała Nr 0150/XVII/214/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na wysypisko śmieci
26 Uchwała Nr 0150/XVII/213/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Tychach
27 Uchwała Nr 0150/XVII/212/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu
28 Uchwała Nr 0150/XVII/211/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie kontynuacji prac nad studium kształtu programowo- przestrzennego miasta Tychy- seminarium 1992r.
29 Uchwała Nr 0150/XVII/210/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu na 1991r. oraz udzielenia absolutorium
30 Uchwała Nr 0150/XVII/ 209/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie budżetu na 1992r.
31 Uchwała Nr 0150/XVII/ 208/92 z dnia 5 marca 1992r. w sprawie przystąpienia do porozumienia komunalnego w zakresie pomocy społecznej
Powrót