Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XVI/207/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/XVI/ 207a/92 z dnia 16 stycznia 1992r.w sprawie przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego
3 Uchwała Nr 0150/XVI/206/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie wysokości stawek od nieruchomości
4 Uchwała Nr 0150/XVI/205/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie podatku od posiadania psów.
5 Uchwała Nr 0150/XVI/204/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie odwołania członków Komisji spoza Rady (z Komisji Kultury: p. Jeziorna i p. Filipczyk, z Komisji Systemów Technicznych : p. Skwara, Wawrzonkowski, Maludy)
6 Uchwała Nr 0150/XVI/203/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie zbycia nieruchomości nr kat. 3453/26 o pow. 525 m2 położonej w Tychach przy ul. Majakowskiego
7 Uchwała Nr 0150/XVI/202/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie utworzenia posterunku Policji Lokalnej
8 Uchwała Nr 0150/XVI/201/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych wraz że sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze przetargu
9 Uchwała Nr 0150/XVI/200/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Tychach ( 0150/XII/155/91)
10 Uchwała Nr 0150/XVI/199/92 z dnia 16 stycznia 1992r. w sprawie dalszej reorganizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Tychach i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/XVI/198/92 z dnia 16 stycznia 1992r.w sprawie zatwierdzenia zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonego uchwałą z dnia 30.01.1979r. przedłużonego uchwałą nr IX/43/86 MRN w Tychach z dnia 02.01.1986r. /opubl. W Dz.U.Woj. katowickiego nr 2 poz.58 z dnia 15.04.1986r./ oraz uchwałą nr IX/99/91 RN w Tychach z dnia 16.05.1991r. /opubl. W Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 7, poz. 113 z dnia 29.06.1991r.
Powrót