Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XII/139/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/XII/158/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie zawarcia porozumienia między gminami.
3 Uchwała Nr 0150/XII/157/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 1323/42 o pow.20m2
4 Uchwała Nr 0150/XII/156/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
5 Uchwała Nr 0150/XII/155/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie Regulaminu Publicznego ustnego przetargu gruntów na cele handlowo-usługowe
6 Uchwała Nr 0150/XII/154/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/XII/153/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie ponadplanowych dochodów i wydatków na 1991r.
8 Uchwała Nr 0150/XII/152/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie przeniesień wydatków między działami w ramach budżetu Rady Miejskiej na 1991r.
9 Uchwała Nr 0150/XII/151/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie wyboru Prezydenta Miasta
10 Uchwała Nr 0150/XII/150/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjno-własnościowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej MPGK, MPTS, MZUM, MZBM
11 Uchwała Nr 0150/XII/149/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie wsparcia finansowego budowy pomnika poległych górników kopalni „Wujek”
12 Uchwała Nr 0150/XII/148/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki w Tychach
13 Uchwała Nr 0150/XII/147/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie uzupełnienia Uchwały Nr XI/120/91 z dnia 20.06.1991r. dotyczącej zgody na zbycie lokali mieszkalnych i oddanie we współużytkowanie wieczyste gruntu
14 Uchwała Nr 0150/XII/146/91 z dnia 19 września 1991r. o konieczności utworzenia Ośrodka Opiekuńczego w Tychach dla dzieci specjalnej troski
15 Uchwała Nr 0150/XII/145/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie podwyższenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów zabudowanych i nie zabudowanych
16 Uchwała Nr 0150/XII/144/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych
17 Uchwała Nr 0150/XII/143/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
18 Uchwała Nr 0150/XII/142/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa na giełdzie przy ul. Sadowej oraz określenia inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso
19 Uchwała Nr 0150/XII/141/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na 1991r.
20 Uchwała Nr 0150/XII/140/91 z dnia 19 września 1991r.w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/XII/138/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie nadania nazwy ulicy na Oś. R/ w rejonie ulicy rydla im. Ks. Stanisława Radziejowskiego
22 Uchwała Nr 0150/XII/137/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie zasad polityki lokalowej, w odniesieniu do lokali użytkowych.
23 Uchwała Nr 0150/XII/136/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Powrót