Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/IX/111/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie określenia wysokości opłat, sposobu ich pobierania oraz przeznaczenia za parkowanie samochodów osobowych oraz pojazdów ciężarowych do 2,5t na wyznaczonym parkingu przy ul. Krasickiego
2 Uchwała Nr 0150/IX/110/91 z 31 maja 1991 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1990 rok oraz udzielenia absolutorium
3 Uchwała NR 0150/IX/109/91w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Miejskiego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1990
4 Uchwała Nr 0150/IX/108/91 z 31 maja 1991 r. w sprawie upoważnienia dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/IX/107/91 z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
6 Uchwała Nr 0150/IX/106/91 z dnia 31 maja 1991 w sprawie uzupełnienia Składu Zarządu Rady Miejskiej
7 Uchwała Nr 0150/IX/105/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
8

Uchwała Nr 0150/IX/104/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie odwołania członków Komisji spoza Rady.

9 Uchwała Nr 0150/IX/104/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie odwołania członków Komisji spoza Rady
10 Uchwała Nr 0150/IX/103/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw opracowania Statutu Rad Osiedlowych
11 Uchwała Nr 0150/IX/102/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej
12 Uchwała Nr 0150/IX/101/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych
13 Uchwała Nr 0150/IX/100/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Członków Komisji
14 Uchwała Nr 0150/IX/99/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, w granicach administracyjnych obowiązujących do dnia 1 kwietnia 1991r. zatwierdzonego przez Wojewódzką Radę Narodową w Katowicach uchwałą nr XXI/74/79 z dnia 30.06.1979r. opublikowaną w Dz. Urz. WRN nr 5, poz.32 z dnia 14.07.79r./ przedłużonego przez Miejską Radę Narodową w Tychach uchwałą Nr IX/43/86 z dnia 02.01.1986r../ opublikowaną w Dz. Urz. Woj. katowickiego nr 2, poz.58 z dnia 15.04.1986r./.
15 Uchwała Nr 0150/IX/98/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie przystąpienia do porozumień komunalnych
16 Uchwała Nr 0150/IX/97/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań Gminy
17 Uchwała Nr 0150/IX/96/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej Państwowego Ośrodka Maszynowego w Tychach jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań Gminy
18 Uchwała Nr 0150/IX/95/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na potrzeby wysypiska śmieci
19 Uchwała Nr 0150/IX/94/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowy nieruchomości pod nazwą Centrum Handlowo-Usługowe w Tychach przy ul. Krasickiego
20 Uchwała Nr 0150/IX/93/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr kat. 3518/58 o pow. 3110 m2 położonej w Tychach przy ul. Zawadzkiego i zapisanej w KW nr 48350
21 Uchwała Nr 0150/IX/92/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Osiedle Czułów”
Powrót