Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/VII/83/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie powołania Policji Lokalnej
2 Uchwała Nr 0150/VII/82/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dot. Wydziału Geodezji
3 Uchwała Nr 0150/VII/81/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (za nadanie nr porządkowego na budynkach w wys. 50 tyś)
4 Uchwała Nr 0150/VII/80/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat
5 Uchwała Nr 0150/VII/79/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3512/14 o pow.667 m2 k.m.2 a obręb Tychy KW 48094 PBN Mikołów, własność Gminy miejskiej Tychy położonej w Tychach przy u. Owczarskiej w drodze przetargu
6 Uchwała Nr 0150/VII/78/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego obiektem zabytkowym „Pałacykiem Browarnianym” położonym w Tychach ul. Katowicka 2
7 Uchwała Nr 0150/VII/77/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie zbycia nieruchomości
8 Uchwała Nr 0150/VII/76/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu dz. nr 921/32 o pow. 912m2 przy al. Niepodległości
9 Uchwała Nr 0150/VII/75/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie oddania w użytkowanie nieodpłatnie obiektu- Teatr Mały w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/VII/74/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów
11 Uchwała Nr 0150/VII/73/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
12 Uchwała Nr 0150/VII/72/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie przekazania Zasobu Geodezyjnego-Kartograficznego
13 Uchwała Nr 0150/VII/71/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991r. w sprawie opracowania studium kształtu programowo-przestrzennego miasta Tychy
14 Uchwała Nr 0150/VII/70/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury
15 Uchwała Nr 0150/VII/69/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
16 Uchwała Nr 0150/VII/68/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów
17 Uchwała Nr 0150/VII/67/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
18 Uchwała Nr 0150/VII/66/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego obowiązującego w mieście Tychy
19 Uchwała Nr 0150/VII/65/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie
20 Uchwała Nr 0150/VII/64/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991r. w sprawie polityki prowadzonej przez Zarząd Miasta
21 Uchwała Nr 0150/VII/63/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 luty 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach komisji w obradach plenarnych Rady Miejskiej
22 Uchwała Nr 0150/VII/62/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego o członka spoza Rady
23 Uchwała Nr 0150/VII/61/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie podziału województwa katowickiego na regiony wyborcze do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
24 Uchwała Nr 0150/VII/60/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań miasta
25 Uchwała Nr 0150/VII/59/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie poparcia wniosku Polskiej Partii Zielonych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z siedzibą w Tychach, zmierzającego do utworzenia Grupy Inicjatywnej Krajowego Pogotowia Ekologicznego
26 Uchwała Nr 0150/VII/58/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie porozumienia z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach
27 Uchwała Nr 0150/VII/57/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Górnego Śląska
Powrót