Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XIV/181/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku od środków transportowych, pojazdów samochodowych przystosowanych do spalania benzyny bezołowiowej.
2 Uchwała Nr 0150/XIV/180/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie wykupu działek będących w użytkowaniu wieczystym
3 Uchwała Nr 0150/XIV/179/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki
4 Uchwała Nr 0150/XIV/178/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży gruntu
5 Uchwała Nr 0150/XIV/177/91 z dnia 7 listopada 1991r w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność działek zamiennych /bez obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego/
6 Uchwała Nr 0150/XIV/176/91 z dnia 7 listopada 1991r.w sprawie zgody na sprzedaż lub na oddanie w użytkowanie wieczyste działki budowlanej
7 Uchwała Nr 0150/XIV/175/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie zmian uchwały Rady Miejskiej nr XII/142/91 z dnia 19.IX.1991r. dot. poboru opłaty targowej w drodze inkaso na giełdzie przy ul. Sadowej
8 Uchwała Nr 0150/XIV/174/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta na 1991r.
9 Uchwała Nr 0150/XIV/173/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1991r.
10 Uchwała Nr 0150/XIV/172/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod budowę garaży w Tychach na osiedlu „Z”
11 Uchwała Nr 0150/XIV/171/91 z dnia 7 listopada 1991r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika
12 Uchwała Nr 0150/XIV/170/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie wyboru wiceprezydentów miasta (B. Rymer, J. Sobczyk)
13 Uchwała Nr 0150/XIV/169/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
14

Uchwała Nr 0150/XIV/168/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta (Pani Urszula Dryka)

15 Uchwała Nr 0150/XIV/167/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie zmian regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/XIV/166/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr XII/139/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/XIV/165/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie Statutu Osiedla Czułów.
18 Uchwała Nr 0150/XIV/164/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie Statutu Osiedla F-6 w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/XIV/163/91 z dnia 7 października 1991r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedlowych
20 Uchwała Nr 0150/XIV/162/91 z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach
Powrót