Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLI/786/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez „Śródmieście” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku

2

UCHWAŁA NR XLI/785/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2022-2026

3

UCHWAŁA NR XLI/784/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)

4

UCHWAŁA NR XLI/783/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

5

UCHWAŁA NR XLI/782/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ciasnej

6

UCHWAŁA NR XLI/781/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tychy, położonej w Tychach przy ul. Henryka Rodakowskiego oznaczonej jako działka nr 2541/16 (na czas nieoznaczony)

7

UCHWAŁA NR XLI/780/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach

8

UCHWAŁA NR XLI/779/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Rondo Chorwackie rondu położonemu u zbiegu ulic Towarowej i łącznika z ulicą Beskidzką w Tychach

9

UCHWAŁA NR XLI/778/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 -74 lata w mieście Tychy”

10

UCHWAŁA NR XLI/777/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/305/20 Rady Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

11

UCHWAŁA NR XLI/776/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

12

UCHWAŁA NR XLI/775/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

13

UCHWAŁA NR XLI/774/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 03 marca 2022 r. (sygn. akt II SA/GI 1693//21) oddalającego skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r. o nr XIX/399/20 w przedmiocie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

14

UCHWAŁA NR XLI/773/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

15

UCHWAŁA NR XLI/772/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

16

UCHWAŁA NR XLI/771/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2023

17

UCHWAŁA NR XLI/770/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy

Powrót