Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXIX/749/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego ŚRÓDMIEŚCIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXIX/748/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXIX/747/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki mobilności Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXXIX/746/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XXXIX/745/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XXXIX/744/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach – etap I

7

UCHWAŁA NR XXIX/743/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

8

UCHWAŁA NR XXXIX/742/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Miasto Tychy, do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

9

UCHWAŁA NR XXXIX/741/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/695/22 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

10

UCHWAŁA NR XXXIX/740/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

11

UCHWAŁA NR XXXIX/739/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

12

UCHWAŁA NR XXXIX/738/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2021 r.

13

UCHWAŁA NR XXXIX/737/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

14

UCHWAŁA NR XXXIX/736/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

15

UCHWAŁA NR XXXIX/735/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy

Powrót