Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXVII/718/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXVII/717/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3

UCHWAŁA NR XXXVII/716/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Tyskich Linii Trolejbusowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXVII/715/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”

5

UCHWAŁA NR XXXVII/714/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”

6

UCHWAŁA NR XXXVII/713/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7

UCHWAŁA NR XXXVII/712/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8

UCHWAŁA NR XXXVII/711/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

9

UCHWAŁA NR XXXVII/710/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

10

UCHWAŁA NR XXXVII/709/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022

11

UCHWAŁA NR XXXVII/708/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)

12

UCHWAŁA NR XXXVII/707/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

13

UCHWAŁA NR XXXVII/706/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I

14

UCHWAŁA NR XXXVIII/705/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

15

UCHWAŁA NR XXXVII/704/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach

16

UCHWAŁA NR XXXVII/703/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/263/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

17

UCHWAŁA NR XXXVII/702/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

18

UCHWAŁA NR XXXVII/701/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć oddziału przygotowawczego

19

UCHWAŁA NR XXXVIII/700/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

20

UCHWAŁA NR XXXVII/699/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

21

UCHWAŁA NR XXXVII/698/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez miasto Tychy na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

22

UCHWAŁA NR XXXVII/697/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy"

23

UCHWAŁA NR XXXVII/696/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025

24

UCHWAŁA NR XXXVII/695/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

25

UCHWAŁA NR XXXVII/694/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

26

UCHWAŁA NR XXXVII/693/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach oraz zmiany Uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

27

UCHWAŁA NR XXXVII/692/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

28

UCHWAŁA NR XXXVII/691/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

29

UCHWAŁA NR XXXVII/690/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

30

UCHWAŁA NR XXXVII/689/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

31

UCHWAŁA NR XXXVII/688/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/650/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2022 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

32

UCHWAŁA NR XXXVII/687/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” oraz przyjęcia jego statutu

33

UCHWAŁA NR XXXVII/686/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

Powrót