Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXI/612/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXI/611/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXI/610/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXXI/609/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021

5

UCHWAŁA NR XXXI/608/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XXXI/607/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)

7

UCHWAŁA NR XXXI/606/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności zabudowanej działki nr 4741/15 położonej przy ul. Murarskiej w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXXI/605/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

9

UCHWAŁA NR XXXI/604/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR XXXI/603/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2022

11

UCHWAŁA NR XXXI/602/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

12

UCHWAŁA NR XXXI/601/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót