Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXX/600/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVII/552/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

2

UCHWAŁA NR XXX/599/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”

3

UCHWAŁA NR XXX/598/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXX/597/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/450/20 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

5

UCHWAŁA NR XXX/596/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres 10 lat

6

UCHWAŁA NR XXX/595/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XXX/594/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Tychach na rzecz najemców

8

UCHWAŁA NR XXX/593/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej i Nowej

9

UCHWAŁA NR XXX/592/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej

10

UCHWAŁA NR XXX/591/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Czułowskiej

11

UCHWAŁA NR XXX/590/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz właścicieli działek przyległych

12

UCHWAŁA NR XXX/589/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Tychach przy ul. Rodakowskiego

13

UCHWAŁA NR XXX/588/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Tychach przy ul. Husarii Polskiej

14

UCHWAŁA NR XXX/587/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

15

UCHWAŁA NR XXX/586/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

16

UCHWAŁA NR XXX/585/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

17

UCHWAŁA NR XXX/584/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2022

Powrót