Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXVIII/570/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)

2

UCHWAŁA NR XXVIII/569/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Bielskiej (do 3 lat)

3

UCHWAŁA NR XXVIII/568/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców ’70 i Parku Suble w Tychach”

4

UCHWAŁA NR XXVIII/567/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR XXVIII/566/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach - etap I

6

UCHWAŁA NR XXVIII/565/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXVIII/564/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

8

UCHWAŁA NR XXVIII/563/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie połączenia Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Edukacji 102 w Tychach z Filią Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości 110 w Tychach oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXVIII/562/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

10

UCHWAŁA NR XXVIII/561/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

11

UCHWAŁA NR XXVIII/560/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

12

UCHWAŁA NR XXVIII/559/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2020 r.

13

UCHWAŁA NR XXVIII/558/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

14

UCHWAŁA NR XXVIII/557/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

15

UCHWAŁA NR XXVIII/556/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy

Powrót