Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXVII/555/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego

2

UCHWAŁA NR XXVII/554/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Technikum Nr 2 w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXVII/553/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego

4

UCHWAŁA NR XXVII/552/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

5

UCHWAŁA NR XXVII/551/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XXVII/550/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

7

UCHWAŁA NR XXVII/549/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

8

UCHWAŁA NR XXVII/548/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XXVII/547/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego

10

UCHWAŁA NR XXVII/546/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

11

UCHWAŁA NR XXVII/545/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"

12

UCHWAŁA NR XXVII/544/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondo Zygmunta Hanusika rondu położonemu u zbiegu ulic Goździków i Skotnicy w Tychach

13

UCHWAŁA NR XXVII/543/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”

14

UCHWAŁA NR XXVII/542/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

15

UCHWAŁA NR XXVII/541/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

16

UCHWAŁA NR XXVII/540/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tychy

17

UCHWAŁA NR XXVII/539/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Powrót