Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXVI/538/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana                       do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/510/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXVI/537/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.

3

UCHWAŁA NR XXVI/536/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2021

4

UCHWAŁA NR XXVI/535/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXVI/534/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXVI/533/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXVI/532/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

8

UCHWAŁA NR XXVI/531/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XXVI/530/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXVI/529/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXVI/528/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

12

UCHWAŁA NR XXVI/527/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

13

UCHWAŁA NR XXVI/526/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach

14

UCHWAŁA NR XXVI/525/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

15

UCHWAŁA NR XXVI/524/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

16

UCHWAŁA NR XXVI/523/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2022

17

UCHWAŁA NR XXVI/522/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

18

UCHWAŁA NR XXVI/521/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR XXVI/520/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tychy

Powrót