Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXIII/645/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

2

UCHWAŁA NR XXXIII/644/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach realizacji inwestycji mieszkaniowej, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym

3

UCHWAŁA NR XXXIII/643/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

4

UCHWAŁA NR XXXIII/642/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

5

UCHWAŁA NR XXXIII/641/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/451/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

6

UCHWAŁA NR XXXIII/640/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

7

UCHWAŁA NR XXXIII/639/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

8

UCHWAŁA NR XXXIII/638/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach w rejonie ul. Myśliwskiej (czas nieoznaczony)

9

UCHWAŁA NR XXXIII/637/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Rymarskiej

10

UCHWAŁA NR XXXIII/636/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

11

UCHWAŁA NR XXXIII/635/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXX/598/21 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach”

12

UCHWAŁA NR XXXIII/634/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

13

UCHWAŁA NR XXXIII/633/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

14

UCHWAŁA NR XXXIII/632/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

15

UCHWAŁA NR XXXIII/631/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

16

UCHWAŁA NR XXXIII/630/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+

17

UCHWAŁA NR XXXIII/629/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XXXIII/628/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

19

UCHWAŁA NR XXXIII/627/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

20

UCHWAŁA NR XXXIII/626/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót