Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXIV/492/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2

UCHWAŁA NR XXIV/491/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2386 oraz działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2607/2385 i 2606/2385, stanowiących własność Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXIV/490/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/451/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

4

UCHWAŁA NR XXIV/489/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I

5

UCHWAŁA NR XXIV/488/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/560/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Czarnej, Zwierzynieckiej i Marzanny

6

UCHWAŁA NR XXIV/487/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec Tychach

7

UCHWAŁA NR XXIV/486/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXIV/485/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Stadionu Miejskiego pomiędzy ulicami: Starokościelną, Stefana Grota-Roweckiego, Edukacji i Baziową w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXIV/484/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXIV/483/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXIV/482/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla M pomiędzy al. Piłsudskiego, Bielskiej, Jana Pawła II i ul. Dmowskiego w Tychach

12

UCHWAŁA NR XXIV/481/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach

13

UCHWAŁA NR XXIV/480/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach

14

UCHWAŁA NR XXIV/479/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Niepodległości (do 3 lat)

15

UCHWAŁA NR XXIV/478/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

16

UCHWAŁA NR XXIV/477/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia  19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta  Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

17

UCHWAŁA NR XXIV/476/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

18

UCHWAŁA NR XXIV/475/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

19

UCHWAŁA NR XXIV/474/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

20

UCHWAŁA NR XXIV/473/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót