Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XIX/416/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

2

UCHWAŁA NR XIX/415/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

UCHWAŁA NR XIX/414/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

4

UCHWAŁA NR XIX/413/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

5

UCHWAŁA NR XIX/412/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

6

UCHWAŁA NR XIX/411/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2020-2023

7

UCHWAŁA NR XIX/410/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

8

UCHWAŁA NR XIX/409/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

9

UCHWAŁA NR XIX/408/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR XIX/407/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego

11

UCHWAŁA NR XIX/406/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szuwarków oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego

12

UCHWAŁA NR XIX/405/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.2.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” (02288) na „Balladyny”

13

UCHWAŁA NR XIX/404/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach

14

UCHWAŁA NR XIX/403/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

15

UCHWAŁA NR XIX/402/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III

16

UCHWAŁA NR XIX/401/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu „3+ liczna rodzina”

17

UCHWAŁA NR XIX/400/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

18

UCHWAŁA NR XIX/399/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

19

UCHWAŁA NR XIX/398/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

20

UCHWAŁA NR XIX/397/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

21

UCHWAŁA NR XIX/396/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

22

UCHWAŁA NR XIX/395/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

23

UCHWAŁA NR XIX/394/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy  finansowej gminie Jasło w województwie podkarpackim w 2020 r.

24

UCHWAŁA NR XIX/393/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy ul. Miodowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia

25

UCHWAŁA NR XIX/392/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2021

Powrót