Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XVIII/391/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.

2

UCHWAŁA NR XVIII/390/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

3

UCHWAŁA NR XVIII/389/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Sielska).

4

UCHWAŁA NR XVIII/388/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Polnych Kwiatów).

5

UCHWAŁA NR XVIII/387/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Modrzewiowej (Migdałowa).

6

UCHWAŁA NR XVIII/386/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).

7

UCHWAŁA NR XVIII/385/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej - na czas nieoznaczony.

8

UCHWAŁA NR XVIII/384/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

9

UCHWAŁA NR XVIII/383/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021.

10

UCHWAŁA NR XVIII/382/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

11

UCHWAŁA NR XVIII/381/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

12

UCHWAŁA NR XVIII/380/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały nr XIV/287/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.

13

UCHWAŁA NR XVIII/379/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu  Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020 – 2027.

14

UCHWAŁA NR XVIII/378/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028.

15

UCHWAŁA NR XVIII/377/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

16

UCHWAŁA NR XVIII/376/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021.

17

UCHWAŁA NR XVIII/375/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2020 r.

Powrót