Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XVII/374/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.

2

UCHWAŁA NR XVII/373/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.

3

UCHWAŁA NR XVII/372/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz miasta Tychy.

4

UCHWAŁA NR XVII/371/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5

UCHWAŁA NR XVII/370/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6

UCHWAŁA NR XVII/369/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/343/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

7

UCHWAŁA NR XVII/368/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/342/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

8

UCHWAŁA NR XVII/367/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/341/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9

UCHWAŁA NR XVII/366/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

10

UCHWAŁA NR XVII/365/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11

UCHWAŁA NR XVII/364/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

12

UCHWAŁA NR XVII/363/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.

13

UCHWAŁA NR XVII/362/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach  przy ul. Edukacji.

14

UCHWAŁA NR XVII/361/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Hutniczej.

15

UCHWAŁA NR XVII/360/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim Solidarności.

16

UCHWAŁA NR XVII/359/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I.

17

UCHWAŁA NR XVII/358/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I.

18

UCHWAŁA NR XVII/357/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo ks. Leona Szkatuły  rondu położonemu u  zbiegu ulic Oświęcimskiej  i Turyńskiej w Tychach.

19

UCHWAŁA NR XVII/356/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł  rondu położonemu u  zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.

20

UCHWAŁA NR XVII/355/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

21

UCHWAŁA NR XVII/354/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

22

UCHWAŁA NR XVII/353/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

23

UCHWAŁA NR XVII/352/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

24

UCHWAŁA NR XVII/351/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

25

UCHWAŁA NR XVII/350/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.

26

UCHWAŁA NR XVII/349/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2019 r.

Powrót