Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XVI/348/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/141/19 Rady Miasta Tychy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 - 2023

2

UCHWAŁA NR XVI/347/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020

3

UCHWAŁA NR XVI/346/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XVI/345/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

UCHWAŁA NR XVI/344/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

UCHWAŁA NR XVI/343/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

7

UCHWAŁA NR XVI/342/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

8

UCHWAŁA NR XVI/341/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9

UCHWAŁA NR XVI/340/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

10

UCHWAŁA NR XVI/339/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11

UCHWAŁA NR XVI/338/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR XVI/337/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy prawa użytkowania nieruchomości

13

UCHWAŁA NR XVI/336/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

14

UCHWAŁA NR XVI/335/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

15

UCHWAŁA NR XVI/334/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej zawartej w dniu 17 lutego 2020 roku pomiędzy miastami Tychy i Oberhausen (Niemcy)

16

UCHWAŁA NR XVI/333/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców 70 i Parku Suble w Tychach

17

UCHWAŁA NR XVI/332/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wierzbowej

18

UCHWAŁA NR XVI/331/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej

19

UCHWAŁA NR XVI/330/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

20

UCHWAŁA NR XVI/329/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

21

UCHWAŁA NR XVI/328/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców

22

UCHWAŁA NR XVI/327/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

23

UCHWAŁA NR XVI/326/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu zobowiązani są rodzice

24

UCHWAŁA NR XVI/325/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tychy do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie

25

UCHWAŁA NR XVI/324/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

26

UCHWAŁA NR XVI/323/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

27

UCHWAŁA NR XVI/322/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Powrót