Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XV/321/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa: cywilnego, rodzinnego i postępowania cywilnego, doręczeń korespondencji, postępowania egzekucyjnego oraz prawa bankowego

2

UCHWAŁA NR XV/320/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3

UCHWAŁA NR XV/319/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XV/318/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020

5

UCHWAŁA NR XV/317/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

6

UCHWAŁA NR XV/316/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XV/315/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

8

UCHWAŁA NR XV/314/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej

9

UCHWAŁA NR XV/313/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców

10

UCHWAŁA NR XV/312/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

11

UCHWAŁA NR XV/311/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

12

UCHWAŁA NR XV/310/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

13

UCHWAŁA NR XV/309/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

14

UCHWAŁA NR XV/308/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

15

UCHWAŁA NR XV/307/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmienionej Uchwałą NR V/102/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

16

UCHWAŁA NR XV/306/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

17

UCHWAŁA NR XV/305/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

18

UCHWAŁA NR XV/304/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

19

UCHWAŁA NR XV/303/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie realizacji obowiązku szczepień ochronnych przyjmowanych dzieci do żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Tychy

20

UCHWAŁA NR XV/302/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XV/301/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

22

UCHWAŁA NR XV/300/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

23

UCHWAŁA NR XV/299/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap”

24

UCHWAŁA NR XV/298/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej

25

UCHWAŁA NR XV/297/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)

Powrót