Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXIII/472/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXIII/471/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXIII/470/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

4

UCHWAŁA NR XXIII/469/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

5

UCHWAŁA NR XXIII/468/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

6

UCHWAŁA NR XXIII/467/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Jagiełły (na czas nieoznaczony)

7

UCHWAŁA NR XXIII/466/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

8

UCHWAŁA NR XXIII/465/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

9

UCHWAŁA NR XXIII/464/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXIII/463/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

11

UCHWAŁA NR XXIII/462/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/232/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach

12

UCHWAŁA NR XXIII/461/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

13

UCHWAŁA NR XXIII/460/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2“

14

UCHWAŁA NR XXIII/459/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki  organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1“

15

UCHWAŁA NR XXIII/458/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok

16

UCHWAŁA NR XXIII/457/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

17

UCHWAŁA NR XXIII/456/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2021 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

18

UCHWAŁA NR XXIII/455/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

19

UCHWAŁA NR XXIII/454/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

20

UCHWAŁA NR XXIII/453/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2021 r.

Powrót