Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXII/452/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021

2

UCHWAŁA NR XXII/451/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,  Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

3

UCHWAŁA NR XXII/450/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

4

UCHWAŁA NR XXII/449/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej (na czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XXII/448/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XXII/447/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana              do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/359/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach – etap I”

7

UCHWAŁA NR XXII/446/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

8

UCHWAŁA NR XXII/445/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

9

UCHWAŁA NR XXII/444/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

10

UCHWAŁA NR XXII/443/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

11

UCHWAŁA NR XXII/442/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR XXII/441/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

13

UCHWAŁA NR XXII/440/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

14

UCHWAŁA NR XXII/439/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Powrót