Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXI/438/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXI/437/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXI/436/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

4

UCHWAŁA NR XXI/435/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

UCHWAŁA NR XXI/434/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego

6

UCHWAŁA NR XXI/433/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XXI/432/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r .w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Edukacji 102 w Tychach z Filią Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości 110 w Tychach oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXI/431/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

9

UCHWAŁA NR XXI/430/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2021

10

UCHWAŁA NR XXI/429/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

11

UCHWAŁA NR XXI/428/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały  budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Powrót